Ziek zijn

Wij hopen u met de volgende informatie te kunnen helpen waar het gaat om de gezondheid van uw kind. Ook willen wij u graag in staat stellen om u beter voor te bereiden op ziekteperiodes van uw kind. Hoewel niet alle kinderziektes behandeld hoeven te worden, is het geruststellend om te weten welke ziektes wél direct een professionele behandeling vereisen.

Om de kwaliteit van de zorg voor alle kinderen en de fysieke veiligheid van uw eigen kind te waarborgen hanteren wij omtrent ziekte de volgende regels: Wanneer uw kind meer dan 38,5 graden koorts heeft, wordt u door de crèche gebeld om uw kind op te komen halen.  De grens is echter niet absoluut. Wanneer uw kind gewoon speelt, de koorts geen extra belasting voor de leidsters is en de oorzaak bekend is (bijv. na een BMR-inenting) wordt u door de leidsters geïnformeerd, maar niet verplicht om uw kind te komen halen. Het tegenovergestelde kan ook aan de orde zijn: wanneer uw kind minder dan 38,5 graden koorts heeft maar zich overduidelijk niet meer prettig voelt in de opvangsituatie, wordt u door de crèche gebeld om uw kind op te komen halen. Maar voor alles geldt dat een ziek kind altijd beter gedijt in de vertrouwde omgeving. 

Medicijnen In principe dienen wij geen medicijnen toe (Wet BIG).
Wilt u dat leidsters van het kinderdagverblijf uw kind toch medicijnen toedienen, dan dient u als ouder altijd een formulier in te vullen, waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen en dus het kinderdagverblijf niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor eventuele gevolgen van het toedienen van deze medicijnen. Deze medicijnen worden altijd pas toegediend na overleg met de leiding We dienen geen koortsverlagende medicijnen toe. Zetpillen en paracetamol kunt u dus niet meegeven. We zijn niet bevoegd om te bepalen wat de oorzaak van de koorts is en kunnen in geen geval de verantwoordelijkheid nemen voor de toediening van de koortsverlagende medicatie. In principe is bij ziekte van het kind de ouder degene die de huisarts inschakelt. Uitzonderingen zijn het optreden van: – Plotselinge benauwdheid – Bewusteloosheid of spontane apathie – Plotselinge en sneloplopende hoge koorts – Ongevallen
Het  heersen van besmettelijke kinderziektes op het kinderdagverblijf wordt gecommuniceerd door middel van schriftelijke aankondigingen die op een centrale plaats worden opgehangen. Houd deze brieven in de gaten, zodat u als u dat nodig vindt zelf maatregelen kunt treffen met betrekking tot de verzorging van uw kind. 

Het is vaak moeilijk aan te geven wanneer een kind “ziek” te noemen is. Over het algemeen heeft een ziek kind specifieke zorg en aandacht nodig die een kinderdagverblijf niet altijd kan bieden. Het is ter beoordeling van de leidinggevende of een ziek kind opgevangen kan worden. Wanneer uw kind ziek wordt op het kinderdagverblijf, wordt altijd met u contact opgenomen ( Houdt u hier rekening mee wanneer u van telefoonnummer verandert? )

In overleg met u kan actie ondernomen worden. Voor de gevallen dat u niet bereikbaar bent, dient u een of twee telefoonnummers van personen aan te leveren die in plaats van u gebeld kunnen worden. Het is ter beoordeling van de leidinggevende of het zieke kind moet worden opgehaald. Indien uw kind direct medische hulp nodig heeft, zal de eerste zorg uitgaan naar het kind. Vervolgens wordt zo spoedig mogelijk contact met u of de plaatsvervangende personen opgenomen. Wanneer uw kind ziek is en niet komt, verzoeken wij u het kinderdagverblijf te bellen voor 9.30 uur in de ochtend. We willen dan ook graag weten wat er aan de hand is zodat we, indien nodig, andere ouders kunnen informeren over mogelijk besmettingsgevaar. Wij adviseren nadrukkelijk uw kind te laten vaccineren volgens het programma van het Consultatiebureau en de GGD.  

Infectieziekte Als uw kind een infectieziekte oploopt hanteren wij het volgende beleid. Het is belangrijk dat de diagnose wordt gesteld door een arts zodat we ziektes kunnen communiceren naar andere ouders.. De ouders zijn hier verantwoordelijk voor. Er zijn twee belangrijke criteria voor het al dan niet uitsluiten van een kind uit de opvang wegens besmettelijke ziekte:  
1.        Het risico dat de omgeving loopt
2.        Het risico dat het kind zelf loopt.  
Voorbeelden van symptomen zijn:
– Diarree: lopende of waterige ontlasting met koorts ofwel bloederige ontlasting braken met algemeen ziek zijn
– Zware hoest met algemeen ziek zijn, koorts of ademhalingsmoeilijkheden. Een gele huid of geel oogwit.
– Huiduitslag: Bij krentenbaard vragen we de ouders eerst te zorgen dat ze bij de huisarts een medicijn hebben gehaald en daarmee de huid insmeren. Na 48 uur smeren of volgen van en behandeling mag het kind dan weer komen. 
– Koorts (>38.5°C) dat gepaard gaat met keelpijn, braken, diarree, oorpijn, prikkelbaarheid, verwardheid
– Elk kind dat wegens ziekte zoveel aandacht vraagt dat de gezondheid en/of de veiligheid van andere kinderen niet meer gegarandeerd kan worden.
– Elk kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten van de kinderopvang wegens ziektetoestand.  

We sluiten van harte af met de wens dat uw kroost voorspoedig en veilig zal opgroeien. Kortom, in goede gezondheid. Wij dragen daar graag in bij.