Communicatie

Een goede vertrouwensrelatie met u als ouder is van groot belang om de situatie op het dagverblijf zoveel mogelijk af te kunnen stemmen op de situatie thuis. We streven ernaar dat Billies voor u en uw kindje een vanzelfsprekend verlengstuk is van de voor uw kind vertrouwde thuissituatie. Wij hechten veel waarde aan een open communicatie met u als ouder en daar steken wij veel energie in. Dit gebeurt tijdens de momenten dat u uw kindje komt brengen en halen. U zult merken dat de groepsleiding ook om informatie zal vragen. Dit zal gebeuren bij het intake-gesprek, maar ook tijdens de breng- en haalgesprekken. De groepsleiding wil bijvoorbeeld graag weten of uw kindje een goede nacht heeft gehad en lekker heeft gegeten wanneer u hem of haar komt brengen. Graag horen zij wanneer er zich bijzonderheden afspelen in het leventje van uw kind. Dit kan de ontwikkeling van uw kind, de gezondheid van uw kind, maar ook de directe omgeving betreffen. Jaarlijks worden oudergesprekken georganiseerd. U bent dan in de gelegenheid om in alle rust met de groepsleiding van uw kindje te praten over uw kind op de groep. U kunt zich voor deze gesprekken opgeven en ook uw gewenste gespreksonderwerpen vooraf kenbaar maken. Tevens staat de directie u graag te woord. wanneer u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek. 

Het contact tussen Billies en ouders Wij vinden het van groot belang dat u als ouders regelmatig contact heeft met de groepsleiding over de ontwikkeling van uw kind. Tijdens het halen en brengen is er vanzelfsprekend contact tussen ouders en leiding. Voor een meer uitgebreide informatie-uitwisseling kan altijd een afspraak op een wat rustiger moment worden gemaakt. Deze afspraak kan worden gemaakt met de leidsters van uw kind.
Billies werkt met een welbevinden observatiemethode, genaamd KIJK.  Met als doel het in beeld brengen van het welbevinden en de ontwikkeling van elk kind binnen de groep, maar ook van het welbevinden van de groep als geheel. Hieruit voortvloeiend vindt jaarlijks een oudergesprek plaats met de groepsleidster. Billies heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Ouderparticipatie speelt hierin een belangrijke rol. We zijn dan ook op zoek naar ouders die in de oudercommissie plaats willen nemen.  
De oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en ouders te behartigen, onder andere door het beleid van Billies te beïnvloeden en door het kinderdagverblijf gevraagd en ongevraagd te adviseren zoals over (de kwaliteit van) de dienstverlening vanBillies. Ook stimuleert de oudercommissie de organisatie van bijzondere activiteiten.  Voor een goede onderlinge communicatie is de directie / leidinggevende regelmatig bij de vergaderingen van de oudercommissie aanwezig. Er worden regelmatig ouderavonden georganiseerd. Dit kan zijn rondom een bepaald thema of om met elkaar van gedachten te wisselen over de gang van zaken op het kinderdagverblijf. Daarnaast worden er een paar keer per jaar speciale activiteiten georganiseerd, zoals Sinterklaas, een themafeest of een gezamenlijk (Kerst)ontbijt.