Doelstelling

Het doel van kinderdagverblijf Billies is kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar opvang te bieden. Dit doen we op dusdanige wijze dat, in nauwe samenwerking met de ouders, een optimale situatie ontstaat om de zogeheten ‘nestwarmte’ te bieden. Bij Billies staat uw kind centraal.
Niets gaat ons te ver om dit waar te maken. Wij gaan daarom uit van de uniekheid van ieder kind. Ieder kind heeft er namelijk recht op om te worden geaccepteerd zoals hij of zij is. Daarom nemen wij ieder kind serieus. Ieder kind verdient respect en mag rekenen op begrip en verdraagzaamheid.

Pedagogisch gezien houd dit in dat: 

* Het kind zich veilig en geborgen moet voelen op het 
   kinderdagverblijf.
* Het kind contact krijgt met andere kinderen en volwassenen.
* De zelfstandigheid van het kind wordt gestimuleerd, waarbij we uitgaan van de mogelijkheden wat het kind aankan en wat het kind 
   wil.
* Het kind rekening leert houden met andere kinderen en volwassenen. Dit stimuleert weer de sociale en emotionele ontwikkeling.

Vakkundig, persoonlijk, flexibel. Een kind moet zich ten alle tijde geborgen en geaccepteerd voelen. Daarom werkt Billies uitsluitend met gediplomeerde krachten, die in staat zijn een zodanige gezellige sfeer te creëren dat er een vertrouwensrelatie tussen hen en de kinderen ontstaat. Momenteel is het zo dat Billies uit één babygroep, één dreumesgroep, één peutergroep, één peuterspeelzaal groep en drie BSO-groepen (buitenschoolse opvang) bestaat. De inrichting en de gebruiksmogelijkheden van Billies zijn afgestemd op de leeftijd- en ontwikkelingsfase van de kinderen. Aandacht en respect voor het individu staan steeds voor op, dat betekent flexibel inspelen op wensen van ouders en kinderen. Binnen de regels en afspraken die voor de hele groep gelden krijgt het kind ruimte zich op eigen wijze, naar zijn eigen unieke karakter en leefgewoonte te ontplooien.